Εργατικά - ΑσφαλιστικάΤεχνολογιστική | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με δυο νέες ΚΥΑ παρατείνονται έως και 30/4/2021 τα μέτρα για εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και για οργάνωση χρόνου εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις Αποφάσεις Αριθμ. οικ. 13777 με θέμα ”Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής” και Αριθμ. οικ. 13779 με θέμα ‘‘Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως ισχύει”, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 1255/31-3-2021.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1255/31-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων