Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικα γραφεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέες ΚΥΑ επέρχεται παράταση της υποχρεωτικής εξ’ αποστάσεως εργασίας κατά 50% έως 31/5/2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις Αποφάσεις Αριθμ. οικ. 23182 και Αριθμ. οικ. 23180, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1733/17-4-2021 με θέματα ”Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής (Α ́ 184)” και ‘‘Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1733/17-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων