Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στις 7/4/2020, η ΚΥΑ με την οποία δίνεται παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω δημοσιεύθηκαν στην Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ.:14556/448, της 07/04/2020, με θέμα «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55)».

Για να δείτε την Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ.:14556/448, πατήστε εδώ