Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας δίνει παράταση ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση 16135/499/2020 της 24/4/2020, με θέμα “Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55)”.

Για να δείτε την απόφαση 16135/499/202, πατήστε εδώ.