Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την απόφαση Α.1147/2020 του Υπ. Οικονομικών παρατείνονται έως 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020, για τις επιχειρήσεις οι οποίες στις 20/03/2020 έχουν ενεργό ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ, έναν εκ των αναφερόμενων του πίνακα της απόφασης.

Τέλος, αναστέλλεται έως και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων στις 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α.1147, της 19/6/2020, με θέμα “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Για να δείτε την απόφαση Α.1147,/2020, πατήστε εδώ.