Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο (2197/2020) παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2,3 του άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ. β’, ιγ’, ιστ’ του άρθρου 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 , όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019, καθώς και του άρθρου 6 του ν.4710/2020, αντίστοιχα.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε.2197/2020, όπως αυτή ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ στις 10/12/2020.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε.2197/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων