Απαντήσεις Ερωτήσεωνλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συχνά δεχόμαστε την ερώτηση ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν προκειμένου ένας φορολογούμενος που πληροί τις προϋποθέσεις να μεταφερθεί στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, καθώς και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν προκειμένου να δηλώσει τον απαιτούμενο Φορολογικό Αντιπρόσωπο της επιλογής του.

Για το λόγο αυτό, συγκεντρώσαμε εδώ τα δικαιολογητικά, που ανάλογα των περιπτώσεων απαιτούνται σήμερα για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

Δικαιολογητικά για τη μεταφορά φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού:

 1. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από αλλοδαπή φορολογική αρχή όπου να επιβεβαιώνει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού δεν είναι εφικτή, τότε επιπλέον δύναται να προσκομίσει:
  α) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό αλλοδαπής
  β) Μισθωτήριο συμβόλαιο
  γ) Αναγγελία πρόσληψης
  δ) Βεβαίωση εργοδότη
  ε) Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ημερομηνία αναχώρησης και
  εγκατάστασης σε άλλη χώρα .
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Εξουσιοδότηση

Προσοχή: Σε όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να έχει γίνει επίσημη μετάφραση.

Δικαιολογητικά για τη δήλωση φορολογικού αντιπροσώπου στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Κατοίκου Εξωτερικού , με το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρει «Ορίζω ως φορολογικό εκπρόσωπό μου τον ……….. του……. Με ΑΔΤ: ……»
 2. Την πλήρη διεύθυνσή στο εξωτερικό (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας)
 3. Αριθμό τηλεφώνου στο εξωτερικό
 4. E-mail επικοινωνίας
 5. Αριθμός κινητού τηλεφώνου στην Ελλάδα για την επιβεβαίωση των στοιχείων
 6. VAT NUMBER εξωτερικού του κατοίκου

Η Εταιρία μας, παρέχει υπηρεσίες Φορολογικού Αντιπροσώπου σε Φυσικά Πρόσωπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανωτέρω κείμενο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ή ανάθεση εργασίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ (Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-8651701, E: info@texnologistiki.com)