Απαντήσεις Ερωτήσεωνλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Στο παρόν ερώτημα, μελετάμε το δεδομένο φυσικό πρόσωπο- μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής (στο συγκεκριμένο παράδειγμα Αλβανίας), κάνει δωρεά χρημάτων σε φυσικό πρόσωπο μόνιμο κάτοικο Ελλάδας, με τον οποίο έχει πρώτου βαθμού συγγένειας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα πατέρας σε γιό). Η Δωρεά γίνεται κάνοντας χρήση αφορολόγητου λόγω Α βαθμού συγγένειας.

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία είναι η εξής:

 1. Ο δωροθέτης (αυτός που κάνει τη δωρεά), ο οποίος είναι κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Ελλάδα. Για τη λήψη ΑΦΜ θα πρέπει να παραστεί στη Δ.Ο.Υ. ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τον ίδιο.

Τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν στη Δ.Ο.Υ. είναι τα κάτωθι:

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Έντυπο Δ210
 • Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραστεί ο ίδιος):
 • Προς: Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
 • Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου
 • Κείμενο εξουσιοδότησης: «Παρακαλώ όπως ενεργήσει ή υπογράψει αντί εμού ο/η …… του …… με ΑΔΤ …… , προκειμένου να μου αποδοθούν ΑΦΜ και Κλειδάριθμος».

Η εξουσιοδότηση μπορεί να επικυρωθεί στο Ελληνικό Προξενείο με το γνήσιο της υπογραφής ή σε Αλβανό συμβολαιογράφο με πληρεξούσιο, το οποίο θα είναι επίσημα μεταφρασμένο και θα φέρει σφραγίδα apostille.

 • Ο δωροθέτης θα απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία της χώρας διαμονής του (Αλβανία), προκειμένου να παραλάβει «Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών», από το οποίο να προκύπτει η συγγένεια Α’ βαθμού (πατέρα – γιου) με τον δωρολήπτη. Το παραπάνω πιστοποιητικό θα πρέπει να επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 • Στη συνέχεια, ο δωροθέτης θα κάνει μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι ο κύριος δικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρολήπτη (αυτού που δέχεται τη δωρεά), στον οποίο ο δωρολήπτης είναι ο κύριος δικαιούχος, με αιτιολογία μεταφοράς «Δωρεά χρημάτων».
 • Κατόπιν, ο δωροθέτης, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών  από τη δωρεά χρημάτων, θα υποβάλλει ηλεκτρονικά στο taxis δήλωση δωρεάς, στην οποία θα συνυποβάλλει αντίγραφο του τραπεζικού  εντύπου μεταφοράς χρημάτων, καθώς και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
 • Αμέσως μετά ο δωρολήπτης θα κάνει ηλεκτρονικά στο taxis «αποδοχή» της δωρεάς.
 • Το επόμενο έτος από το έτος δωρεάς χρημάτων, ο δωροθέτης, εφόσον φέρει την υποχρέωση (θα το ελέγξουμε την επόμενη χρονιά), θα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, στην οποία θα δηλώνει την εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό με ισόποση δωρεά χρημάτων. Ενώ ο δωρολήπτης θα υποβάλλει (υποχρεωτικά) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, στην οποία θα δηλώσει το ποσό που έλαβε ως δωρεά. Το ποσό της δωρεάς είναι αφορολόγητο και δύναται να καλύψει ισόποσα τεκμήρια.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Φορολόγηση γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα α’ κατηγορίας – Ε. 2077/2022

………………………………………….

2. Η διάταξη εφαρμόζεται στις γονικές παροχές και δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) και στις χρηματικές γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές προς τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον αυτές αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

5.6. Η μεταφορά χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αφορά και λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και γονική παροχή/δωρεά από ή/και προς κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον η γονική παροχή/δωρεά του χρηματικού ποσού αποτελεί αντικείμενο φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα. Στην περίπτωση που προσκομίζεται δικαιολογητικό από πιστωτικό ίδρυμα αλλοδαπής δεν απαιτείται επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, εκτός κι αν δεν προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενό του η ταυτότητα των συναλλασσόμενων προσώπων και η μεταφορά του χρηματικού ποσού.

5.8. Η δυνατότητα του γονέα/δωρητή να πραγματοποιήσει χρηματική γονική παροχή/δωρεά προς το τέκνο/δωρεοδόχο δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης (δεν υπάρχει υποχρέωση συν -υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών κ.λπ.) αλλά κατά τον έλεγχο.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
προσφορά προς ιδιώτες