Εργατικά - Ασφαλιστικά

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20788/610 – ΦΕΚ Β’ 2083/30-5-2020 ΚΥΑ, παρατείνεται μέχρι 16/6/2020, η αναστολή υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους.

Από 16/6/2020 επανέρχεται η υποχρέωση για υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των σχετικών εντύπων (Ε4, Ε8, Ε12), που αφορούν αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.