Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τρεις νέες αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, με κοινό χαρακτηριστικό τους, ότι οι παρατάσεις που προβλέπουν, αφορούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω του κύριου ΚΑΔ.

Αλλά αφορούν και τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, ενεργού κατά την 20/3/2020, ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Επιπλέον των ως άνω, τροποποιήθηκε και η λίστα των ΚΑΔ, στην οποία ορισμένοι τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι ΚΑΔ αντικαταστάθηκαν από του αντίστοιχους δευτεροβάθμιους.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1043 της 26/3/2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1043 της 26/3/2020, πατήστε εδώ.