Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27-03-2023 των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, ο χρόνος έναρξης μετατίθεται από την 1/4/2022 για την 1/10/2023.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27-03-2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2126/31-03-2023, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.» (Β’ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768/22-09-2022 (Β’ 5026) και Γ1α/Γ.Π.οικ. 69012/12.12.2022 (Β’ 6300) όμοιες αποφάσεις – Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2126/31-03-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων