Φορολογικά - Λοιπάπλεονεκτηματα μειονεκτηματα ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (απόφαση Α.1047/2023) και είναι σε ισχύ η απόφαση η οποία αφορά την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις για οφειλές σε Δ.Ο.Υ.
Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) Κατά την 1η.11.2021 να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, να ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής,

β) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2022, γ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και

δ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κατά το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ή τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.1047/2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2293/6-4-2023, με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77)».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2293/6-4-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων