Φορολογικά - ΛοιπάΨηφιακή Κάρτα Εργασίας | Τεχνολογιστική

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

β) Το τέλος ανακύκλωσης του παρόντος ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά. Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων της περ. α’ σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

γ) Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

δ) Για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του τέλους σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 92, από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα της περ. α’ στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

Πλέον υφίσταται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας του τέλους ανακύκλωσης, η οποία ανέρχεται σε οκτώ (8) λεπτά προ του Φ.Π.Α., με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης.

Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), να εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το τέλος ανακύκλωσης για τα εν λόγω προϊόντα, με κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α., το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση από το Λογιστικό Γραφείο Αθήνα Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 49758/2022 και θέμα “Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Υ

Τα ως άνω προκύπτουν :

Α) από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε.2048/3-6-2022, με θέμα “Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α’ 129), όπως ισχύει”.

Β) από την απόφαση Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322 της 31/5/2022, του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα “Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC”.

Για να δείτε την εγκύκλιο Ε. 2048/2022, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απόφαση Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων