Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οδηγίες για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, δίνονται σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν παραταθεί οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και σε Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Επίσης διευκρινίζεται τη διαδικασία για το πώς μπορούν να λάβουν οι φορολογούμενοι φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής όταν δεν έχουν πιστωθεί οι πληρωμές τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr, η οποία επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με αριθμ. Ε. 2078, της 5/6/2020, με θέμα “Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19”.

Για να δείτε την εγκύκλιο με αριθμ. Ε. 2078/2020, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.