Η υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με συνδεδεμένα πρόσωπα (είτε διασυνοριακές συναλλαγές, είτε εγχώριες συναλλαγές). Πρακτικά, η εν λόγω υποχρέωση αφορά σε δύο κύριες ενέργειες από πλευράς επιχειρήσεων: α) την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και β) την κατάρτιση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ).

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και τυχόν υποκαταστήματα, την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που εφαρμόζεται για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Προσέγγιση Υλοποίησης:

Α) Καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρεία. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:

 • την οργανωτική, νομική και λειτουργική δομή της εταιρείας
 • τα οικονομικά της στοιχεία
 • την ακολουθούμενη στρατηγική της
 • τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
 • την ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική (εφόσον υπάρχει)
 • τον προσδιορισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών και
 • στοιχεία για τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία.

Β) Κατηγοριοποίηση των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές, αναλόγως τη φύση τους, μπορεί να διακρίνονται σε: Πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, δικαιώματα, σήματα, λοιπά άυλα, αμοιβές διανομής, marketing και διαφήμισης, διοικητική υποστήριξη, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τεχνική υποστήριξη, εκμίσθωση, αποθήκευση, έρευνα και ανάπτυξη, λοιπές υπηρεσίες, κατανομή δαπανών και λοιπά.

Γ) Προσδιορισμός και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης, όπως έχουν υιοθετηθεί από τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, διακρίνονται σε:

 • Παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους
 • Συναλλακτικές μεθόδους (Μη παραδοσιακές)

Ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθόδου επιτυγχάνεται προβαίνοντας στις εξής ενέργειες:

 • επισκόπηση των εσωτερικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρείας
 • αναζήτηση των εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων
 • συγκριτική & λειτουργική ανάλυση συναλλαγών που περιλαμβάνει λειτουργικές δομές και ρίσκα που αναλαμβάνονται στις συναλλαγές κ.ο.κ
 • ανάλυση και έλεγχο προσδιορισμού εύρους τιμών (π.χ. περιθωρίου κέρδους) και
 • τυχόν αναζήτηση εξωτερικών στοιχείων από βάση δεδομένων – τράπεζα πληροφοριών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την οποιαδήποτε διευκρίνιση για τις υπηρεσίες αυτές, μπορείτε να το κάνετε είτε τηλεφωνικά στο 210-8651701 είτε γραπτώς πατώντας εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε άμεσα “οικονομική προσφορά συνεργασίας” καλέστε μας στο 210-8651701