Σε επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά πάρκα, δηλαδή έχουν ως αντικείμενο εργασιών την «παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος», επιπλέον των λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, μπορούμε να τους παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Κατάθεση τιμολογίου σε ΛΑΓΗΕ ΑΕ : Άμεση κατάθεση του τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία. Η κατάθεσή του γίνεται από το τμήμα εξωτερικών εργασιών της εταιρίας μας.
 • Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης: Με την κατάθεση του τιμολογίου στο Λογιστήριο του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, παραλαμβάνουμε από το αρμόδιο τμήμα επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου που κατατέθηκε ή Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείτε για την κατοχύρωση της επιχείρησης ως προς τα δεδομένα και τον χρόνο κατάθεσής τους.
 • Έκδοση Ασφαλιστικής – Φορολογικής ενημερότητας επιχείρησης και κατάθεσή τους σε ΛΑΓΗΕ ΑΕ :
  • Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καταγράφουμε και παρακολουθούμε, ως προς την ημερομηνία λήξης, τις ενημερότητες που έχουν κατατεθεί σε ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Πριν την πάροδο της ισχύος της κάθε ενημερότητας (Φορολογικής ή Ασφαλιστικής), προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση νέας.
  • Εκδίδουμε Φορολογική Ενημερότητα της επιχείρησης μέσω TAXIS NET και Ασφαλιστική Ενημερότητα μέσω ΙΚΑ-ΝΕΤ.
  • Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η έκδοση ενημεροτήτων διαδικτυακά, απευθυνόμαστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α) που υπάγετε η επιχείρηση.
  • Κατάθεση ενημεροτήτων της επιχείρησης σε ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Όταν οι ενημερότητες έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο η κατάθεσή τους γίνεται με fax (210-9466841) ή με e-mail (infoape@lagie.gr). Ενώ στην περίπτωση που η ενημερότητα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Ι.Κ.Α) κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως (από το τμήμα εξωτερικών εργασιών της εταιρίας μας). Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι σε περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένης επιστολής) ή Κούριερ, για την έγκαιρη διεκπεραίωση στον φάκελο αναγράφεται η ένδειξη “Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας”.
 • Δημιουργία αρχείου : Δημιουργούμε και καταθέτουμε στην επιχείρηση έναν φάκελο αρχείου ανά περίοδο τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε άμεσα “οικονομική προσφορά συνεργασίας” καλέστε μας στο 210-8651701 ή επικοινωνήστε μαζί μας.