Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για άλλη μια χρονιά έφτασε.

Το λογιστικο γραφείο «Τεχνολογιστική Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ» αναγνωρίζοντας την μέχρι σήμερα συνεργασία και εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει, με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνει για τις προθεσμίες υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές.

Από το 2014, προκειμένου να αυξήσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αλλά και να δημιουργήσουμε μια πιο «προσωπική» σχέση με το πελατολόγιο μας, δημιουργήσαμε την υπηρεσία, του «προσωπικού λογιστή».

Για την λειτουργία της υπηρεσίας αυτής σας ενημερώνουμε στην παρούσα επιστολή, ζητήστε περισσότερες πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

Με την υπηρεσία προσωπικού λογιστή, ένας και μόνο συνεργάτης μας – λογιστής παρακολουθεί και ολοκληρώνει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλη εργασία (υποβολή Ε9, αίτηση επιδόματος θέρμανσης, Α21, κλπ), που μας ανατίθεται από φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες, κατά τη διάρκεια του έτους. Ενημερωθείτε από τη Γραμματεία μας, για τον προσωπικό σας λογιστή.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

α) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ετερορρυθμη Εταιρεια, Ο.Ε.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή Ετερορρυθμη Εταιρεια και Ομόρρυθμη Εταιρεία, είναι η 30η Ιουνίου 2023.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.
Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει, καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση αν η δήλωση έχει υποβληθεί έως 30/6/2023 να πληρώνεται, έως 31/7/2023.

β) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς και Ανώνυμη Εταιρεία είναι η 30η Ιουνίου 2023.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.
Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει, καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση αν η δήλωση έχει υποβληθεί έως 30/6/2023 να πληρώνεται, έως 31/7/2023.

γ) Φορολογικές Δηλώσεις Ατομικών επιχειρήσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, είναι η 30η Ιουνίου 2023.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.
Για τις δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων, ισχύουν τα όσα καταγράφονται, παρακάτω για τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει, καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση αν η δήλωση έχει υποβληθεί έως 30/6/2023 να πληρώνεται, έως 31/7/2023.

Εφόσον η Φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου, κατατεθεί έως 30/6/2023 και ο φόρος εισοδήματος που προκύψει, πληρωθεί εφάπαξ έως 31/7/2023, παρέχεται έκπτωση φόρου 3%.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω :

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον έχει πραγματικό εισόδημα (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, τόκους καταθέσεων, συμμετοχή σε επιχείρηση, κλπ) ή τεκμαρτό εισόδημα (τεκμήρια διαβίωσης όπως χρήση οικίας, αυτοκίνητο, κλπ) υποβάλει υποχρεωτικά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν διαθέτει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν φέρει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 2. Ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης εισοδήματος το σύνολο των φυσικών προσώπων (ιδιώτες) καταθέτει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος έως και την 30η Ιουνίου 2023.

Οι δηλώσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω internet.
Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει, καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση αν η δήλωση έχει υποβληθεί έως 30/6/2023 να πληρώνεται, έως 31/7/2023.

Εφόσον η Φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου, κατατεθεί έως 31/7/2023 και ο φόρος εισοδήματος που προκύψει, πληρωθεί εφάπαξ έως τέλος Ιουλίου, παρέχεται έκπτωση φόρου 3%.

Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες, τα οποία συμμετέχουν σε εταιρείες (Ο.Ε, Ετερορρυθμη Εταιρεια) , οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έως και την 15η Ιουλίου 2023 και η πληρωμή του φόρου καταβάλλεται σε έξι ισόποσες δόσεις με πρώτη δόση στις 30/9/2023.

Να ενημερώσουμε ότι, είναι υποχρεωτική η δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων, ανεξαρτήτου αν απαλλάσσονται φόρου ή όχι. Επομένως για το σύνολο των εισοδημάτων, που έχετε από τόκους θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση τόκων από κάθε τράπεζα που διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων να συμπεριληφθούν στη φορολογική σας δήλωση. Το εισόδημα από τόκους καταθέσεων δηλώνεται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ποσού. Ομοίως θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση για κάθε άλλη πηγή εισοδήματος που έχετε.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

 1. Έκπτωση από αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών, έχουν όσοι έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Η έκπτωση φόρου συνεχίζει να ισχύει, χωρίς να φέρεται η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων.
 2. Δωρεές. Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει δωρεές οι οποίες αναγνωρίζονται προς έκπτωση φόρου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις αποδείξεις κατάθεσης μέσω τράπεζας, καθώς και την βεβαίωση δωρεάς από τον φορέα που έλαβε τη δωρεά.

Με δύο λόγια : Για την συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων, οι μόνες αποδείξεις που πρέπει να μας προσκομιστούν είναι οι αποδείξεις από δωρεές.
Σε περίπτωση αγοράς μη καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κλπ) θα πρέπει να μας προσκομιστούν οι σχετικές αποδείξεις, μαζί με τον τρόπο εξόφλησης τους.
Τέλος, σε περίπτωση που κατά το προηγούμενο έτος, υπήρχε τροποποίηση στην κατάσταση των ακινήτων σας (Ε9), θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα σχετικά αντίγραφα των συμβολαίων.
Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση τροποποίησης της περιουσιακής κατάστασης, το Ε9 υποβάλλεται έως τις 31/5 του επόμενου έτους από το έτος τροποποίησης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΘΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ

Επιπλέον των ως άνω, ανά περίπτωση εφόσον σας αφορά, θα πρέπει να μας κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Δικαιολογητικά για αγορές μη καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, σκάφη, λοιπά οχήματα, αγορές επιχειρήσεων-χρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), συμμετοχή σε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, δωρεές-γονικές παροχές.
 • Δικαιολογητικά για τυχόν μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (αντίγραφο συμβολαίου, φόρος μεταβίβασης), καθώς και τίτλων (π.χ. μετοχών ανωνύμων εταιρειών) ή εταιρικών μεριδίων.
 • Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακούς βοηθούς, κλπ.
 • Βεβαιώσεις αποπληρωμής τραπεζικών δανείων, για συμφωνία με δεδομένα που εμφανίζονται στο taxis.
 • Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού), για συμφωνία με δεδομένα που εμφανίζονται στο taxis.
 • Κατάσταση Εισοδημάτων από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος).
 • Δικαιολογητικά από δαπάνες: δωρεές χρηματικών ποσών, ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία, καθώς και για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.
 • Βεβαίωση εισοδημάτων (επιδόματα, βεβαιώσεις μερισμάτων ΑΕ, αμοιβές ΔΣ, κλπ). Ανεξαρτήτως αν εμφανίζονται ή όχι στο taxis.
 • Για δωρεές, γονικές παροχές, χορηγίες, να μας προσκομιστούν τα δικαιολογητικά πραγματοποίησης τους, διότι κάποιες εξ αυτών αποτελούν τεκμήριο.
 • Σε περίπτωση επιπλέον δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε.

Το λογιστικο γραφείο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ

Για την αντιμετώπιση, αυτής σας της υποχρέωσης επιτρέψτε μας, να σας επισημάνουμε τα παρακάτω :

 1. Κατά την ανάθεση της εργασίας, ζητήστε να ενημερωθείτε για τον προσωπικό σας λογιστή. Καταγράψτε το ονοματεπώνυμό του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (εσωτερικό τηλέφωνο, προσωπικό email) και στο εξής σε κάθε επικοινωνία απευθυνθείτε και μόνο σε αυτόν.
 2. Αναθέστε μας την εργασία σε νωρίτερους χρόνους από αυτούς που οριοθετούν οι ως άνω ημερομηνίες λήξης της υποχρέωσης, για να μην δημιουργηθεί το άγχος και η πίεση της τελευταίας στιγμής. Πληροφοριακά αναφέρουμε , ότι οι δηλώσεις που θα μας ανατεθούν από 30 Ιουνίου και μετά, λόγω φόρτου εργασίας τελευταίων ημερών και περιόδου αδειών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συγκεντρώστε το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και αναθέστε μας την εργασία άμεσα, προκειμένου να την μελετήσουμε και να την ολοκληρώσουμε χωρίς την πίεση χρόνου και τον όγκο συσσώρευσης εργασίας της τελευταίας στιγμής.
 3. Πληροφοριακά αναφέρω ότι, για την κατάθεση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και για κάθε συναλλαγή σας με την Εφορία (Φορολογικές Δηλώσεις, κλπ) απαιτείται η χρήση κλειδάριθμου. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε ήδη λάβει, πρέπει άμεσα να ενεργήσετε, προκειμένου να τον παραλάβετε από τη ΔΟΥ σας. Είμαστε σε θέση να παραλάβουμε για λογαριασμό σας τον κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κάθε Φορολογική σας υπόθεση ή διεκπεραίωση εκκρεμότητας σε Δημόσια Υπηρεσία της αρμοδιότητάς μας, ανεξαρτήτου αν η ολοκλήρωση της πρέπει να γίνει μέσω internet ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία, είμαστε σε θέση να την αναλάβουμε και να σας την παραδώσουμε ολοκληρωμένη.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τέλος να σας επισημάνουμε ότι η μη υποβολή, καθώς και η ληξιπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιφέρει πολύ υψηλά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Για το λόγο αυτό μην αμελήσετε αυτή σας την υποχρέωση ή μην την αφήσετε για τελευταία στιγμή ρισκάροντας πιθανά την εμπρόθεσμη υποβολή της.

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, θα χαρούμε και αυτή τη χρονιά να σας εξυπηρετήσουμε.
Εάν σας δημιουργηθεί το οποιοδήποτε ερώτημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

Το μέλλον είναι τα παιδιά. Η Τεχνολογιστική για κάθε Φορολογική Δήλωση μισθωτού ή συνταξιούχου που αναλαμβάνει, καταθέτει 0,50 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αναρρωτήριο Πεντέλης».
Το «Αναρρωτήριο Πεντέλης» έχει ως σκοπό την φροντίδα – περίθαλψη και κοινωνική αποκατάσταση ανήλικων παιδιών που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

1 Σχόλιο

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.