Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικα γραφεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την Απόφαση Αριθμ. οικ.45675/1393 δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Ακολουθούν οι προθεσμίες, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην Απόφαση:

45675/1393/13-11-2020

Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Άρθρο 6
Προθεσμίες

6.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλει κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 (α) του ν. 4052/2012.
6.2 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της ΕΠΑ και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5.2 της παρούσας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ.45675/1393, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5039/ 13-11-2020 με θέμα ”Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)”

Για να δείτε τις Οδηγίες Χρήσης πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄ 5039 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ