Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με Δελτίο Τύπου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει ότι για το τρέχον έτος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020, για τα νομικά πρόσωπα ορίζει την 30/11/2021, λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στη λειτουργία τους η πανδημία του κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 14/10/2021, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων