Αρθρογραφία ΤεχνολογιστικήςΤεχνολογιστική | λογιστες αθηνα

Σύμφωνα με την απόφαση Α1139/2020, την ΠΟΛ 1162/2018 και του Ν. 4122/2013, σε περίπτωση :

  • Δωρεάν παραχώρησης κύριας κατοικίας σε πρόσωπα με Α΄ βαθμού συγγένειας, άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. (Στην περίπτωση αυτή προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα το οποίο φορολογείτε, στο εισόδημα που αναλογεί στα τετραγωνικά μέτρα πέρα των 200 τ.μ.).
  • Δωρεάν παραχώρησης δευτερεύουσας  κατοικίας σε πρόσωπα με Α΄ βαθμού συγγένειας, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων. (Στην περίπτωση αυτή προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα το οποίο φορολογείτε, στο σύνολο των τ.μ. )
  • Δωρεάν παραχώρησης οικίας σε τρίτα πρόσωπα, ανεξαρτήτως τετραγωνικών  μέτρων. (Στην περίπτωση αυτή προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα το οποίο φορολογείτε, στο σύνολο των τ.μ.)
  • Δωρεάν παραχώρησης επαγγελματικής στέγης, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων και βαθμού συγγένειας. (Στην περίπτωση αυτή προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα το οποίο φορολογείτε, στο σύνολο των τ.μ.)

Τότε:

  • Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου προκύπτει τεκμαρτό ενοίκιο.
  • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα πρέπει να καταθέσει μισθωτήριο ηλεκτρονικά μέσω taxis έως 30/9/2020 . Η περίπτωση αυτή αφορά ακίνητα με δωρεάν παραχώρηση η οποία ήταν σε ισχύ την 12/6/2020.
  • Από 13/6/2020 και εφεξής για τις (ως άνω περιπτώσεις) δωρεάν παραχωρήσεις ακινήτων, θα πρέπει να συντάσσεται μισθωτήριο και να κατατίθεται στο taxis έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα σύνταξής και υπογραφής του.
  • Για την κατάθεση των ως άνω  μισθωτηρίων, δεν προκύπτει η υποχρέωση υποβολής Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.