Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της επιχείρησης της προέλευσης, της επωνυμίας του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 16 του νόμου 4712/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 146/29-7-2020.

Σας καταθέτουμε το άρθρο 16 του ν. 4712/2020, αναλυτικά :

Άρθρο 16.
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 – Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων

Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.