Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστης online

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4919/2022 , κάθε ατομικη επιχειρηση οι οποίες διενεργούν εμπορικές πράξεις, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ έως τις 30/09/2022 .

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

Για να δείτε το ΦΕΚ A’ 71/07-04-2022, πατήστε εδώ.

Στο ΦΕΚ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά σχετικά με την ατομικη επιχειρηση και την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ

Περιεχόμενα

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ