Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Νοεμβρίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/11Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής.
11/11Ετήσιες καταστάσεις Πίνακα Προσωπικού
Αν η επιχείρησή σας απασχολεί έμμισθο προσωπικό, κατάθεση ετήσιας κατάστασης Πίνακα
Προσωπικού – Έντυπο 4 (λόγω παράτασης).
25/11Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον
προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς
και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό
πίνακα.
25/11Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον
προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να
καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
στη διεύθυνση ΕΣΥΕ
30/11Απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας απασχολεί έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ηλεκτρονική
κατάθεση Δήλωσης στο Εργάνη ΙΙ ωραρίων και διαλειμμάτων των εργαζομένων
30/11Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου
μήνα..
30/11Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό,
πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
30/11Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προ-
προηγούμενο μήνα.
30/11Δόση φόρου εισοδήματος
Καταβολή δόσης φόρου εισοδήματος, για χρεωστικές δηλώσεις νομικών προσώπων.
30/11Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν
περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου μήνα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική
(προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή
το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

Μπορείτε να δείτε τις Φορολογικές υποχρεώσεις όλου του χρόνου στα αντίστοιχα άρθρα του κάθε μήνα: