Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Οκτωβρίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
3/10Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής.
20/10Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών
Κατατίθενται στο taxis κατάσταση με τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχει υπογράψει η επιχείρηση εντός του προηγούμενου τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος).
20/10Υποβολή ΥΔ1599 στον ΟΠΙ για εισαγωγές, παραγωγές Χαρτί Φωτοτυπικού, Φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanners, Tablets, smarthones, Η/Υ και κάθε αποθηκευτικό μέσο ήχου ή ήχου και εικόνας, προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου στο info@opi.gr (Νόμος 2121/1993).Ημερομηνίες υποβολής: α)1-20/1, β)1-20/4, γ)1-20/7, δ)1- 20/10..
26/10Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο
μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων
υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/10Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο
μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση
intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
31/10Ετήσιες καταστάσεις Πίνακα Προσωπικού
Αν η επιχείρησή σας, απασχολεί έμμισθο προσωπικό, πρέπει από 1/10, έως 31/10, να κατατεθεί
η ετήσια κατάσταση Πίνακα Προσωπικού – Έντυπο 4.
31/10Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα
31/10Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/10Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
31/10Δόση φόρου εισοδήματος
Καταβολή μίας δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
31/10Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου ή μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων