Εργατικά - Ασφαλιστικά

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, δύναται να καταβάλουν στους εργαζόμενους το Δώρο Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που εργασιακή σχέση έχει τεθεί σε αναστολή, το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο και υπολογίζεται για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης.

Το Δώρο Πάσχα που αναλογεί στην περίοδο αναστολής εργασίας θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναμένεται Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω.

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΝΠ της 30/3/20, μέρος Γ’, άρθρο 19ο , σελίδα 1270, ΦΕΚ 75, θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Για να το δείτε, πατήστε εδώ.