Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανακοινώθηκε το παρακάτω πρόγραμμα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα
Προϋπολογισμός του έργου: 44.338.125,00 € (πλην Φ.Π.Α.)

Ποιο είναι το αντικείμενο του έργου;

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου αφορά στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για το αναγκαίο ψηφιακό άλμα του αγροτικού τομέα στη χώρα μας. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία σειρά καινοτόμων στοιχείων ικανών να συμβάλουν στην ριζική αντιμετώπιση με ψηφιακό πρόσημο των υφιστάμενων διαρθρωτικών – και όχι μόνο – προβλημάτων του κλάδου.

Τέλος, το έργο έχει στοιχεία καινοτομίας αλλά και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υιοθέτηση της καινοτομίας στην Ελληνική πραγματικότητα, καθώς εστιάζει σε μερικά από τα εξής:

 • Ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, έγκυρα δεδομένα και επιστημονική γνώση.
 • Αρθρωτό και προσαρμόσιμο σύστημα που μπορεί να καλύψει τις σημαντικά διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών (παραγωγοί, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές, επιχειρήσεις κ.ο.κ.) και την ανάπτυξη διαφορετικών εφαρμογών.
 • Επένδυση στην τεχνολογική υποδομή και παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες.

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου;

Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί μία εκτεταμένη, πολύμορφη και σύγχρονη αγρο-τεχνολογική υποδομή που θα έχει τεράστιο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική ύπαιθρο. Πλήθος από Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Ιχνηλασιμότητας και Γεωργικής Συμβουλευτικής από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Γεωργικά και Γεωπονικά Μελετητικά Γραφεία, Εταιρίες Αγροτικής Συμβουλευτικής, Τεχνοβλαστούς και Εταιρίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υποδομή που δημιουργείται και τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη;

Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

 • Διαμόρφωση υποδομής δεδομένων και υπηρεσιών.
 • Εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών για τις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές.
 • Προετοιμασία των σχετικών φορέων για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Οι ωφελούμενοι του έργου εκτιμώνται σε 450.000, καλύπτοντας κατηγορίες πληθυσμού που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα είτε άμεσα ή έμμεσα, όπως:

 • οι αγρότες, οι εποπτευόμενοι από το ΥπΑΑΤ οργανισμοί,
 • οι γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές και ερευνητικά κέντρα,
 • επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα,
 • καταναλωτές
 • νεοφυείς επιχειρήσεις.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων