Τρόπος τήρησης πρόσθετου βιβλίου σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα την δραστηριότητα τους, πέραν της 1 τήρηση βιβλίων υποχρεούνται να τηρούν θεωρημένα και κάποια πρόσθετα βιβλία, τα οποία είναι θεωρημένα απο την αρμόδια ΔΟΥ. Τα βιβλία αυτά έχουν σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από την ΔΟΥ ή από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ. Για να…

Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – ΙΚΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αρ.95/20-7-04, ισχύουν τα παρακάτω : Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Δεν επιτρέπεται στο βιβλίο να υπάρχουν κενές σειρές, να συμπληρώνετε τα στοιχεία για πάνω από έναν εργαζόμενο…

Τήρηση Βιβλίου Δρομολογίων Επαγγελματικών Αυτοκινήτων

Βάσει των: Β.Δ. 28-01-38 Π.Δ. 298 / 78 Π.Δ. 978 / 80 Απόφαση Υπουργού Εργασίας 1173 / 80 Π.Δ. 93/8 Ν. 3144 / 03 Πρέπει,η επιχείρηση για κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο που διαθέτει να έχει «Βιβλίο Δρομολογίων», στο οποίο να καταγράφει τα δεδομένα των πραγματοποιούμενων δρομολογίων του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ελέγχου σε κάποιο δρομολόγιο, εάν δεν…

Δαπάνη μισθοδοσίας. Περίπτωση μη αναγνώρισης και έκπτωσης της από τα κέρδη της επιχείρησης

Σύμφωνα με το Νόμο 2238/1994 και την ΠΟΛ 1005/14-1-2005, για να αναγνωριστεί η Μισθοδοσία ως Δαπάνη, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που της αναλογούν (ΙΚΑ, Επικουρικά Ταμεία). Για τους μήνες που δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, δεν αναγνωρίζεται η μισθοδοσία ως δαπάνη που εκπίπτει…

Μηχανισμός σήμανσης έκδοσης θεωρημένων παραστατικών Κ.Φ.Α.Σ.

Εάν η επιχείρησή σας εκδίδει μηχανογραφημένα παραστατικά (Τιμολόγια κλπ), τότε σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1088/27-6-2006), ισχύουν εν συντομία τα παρακάτω: Σε περίπτωση που επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανισμό σήμανσης φορολογικών στοιχείων (αυτό ισχύει σε επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά στοιχεία) και έχει οφειλές ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στην υπαγόμενη Δ.Ο.Υ, ή μη κατατεθειμένες δηλώσεις, τότε από…

Έλεγχος ταμείου σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Σύμφωνα με τον νόμο 3296/ΦΕΚ253Α/14-12-2004, σε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία σε κάθε φορολογικό έλεγχο που δεχτεί από οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ, κλπ.), θα διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος ταμείου. Σε περίπτωση διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών, ανάμεσα σε πραγματικό και λογιστικό ταμείο πέρα των λοιπών συνεπειών, θα προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών…

Τρόπος εξόφλησης αγορών (από Ελλάδα) τελικής αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεχτεί τιμολόγιο από προμηθευτή το οποίο έχει τελική αξία, ανά παραστατικό, άνω των 3.000,00 ευρώ η εξόφλησή του πρέπει να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :   Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του προμηθευτή. Ο λογαριασμός του προμηθευτή πρέπει να φέρει τα ίδια στοιχεία (επωνυμία) με αυτά του τιμολογίου. Με επιταγή…

various-mini-banners2b

Επαγγελματικά δάνεια – Λογιστική αντιμετώπιση τους σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα απλογραφικά βιβλία, σε ξεχωριστές στήλες καταχωρούνται τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην επιχείρηση, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποίησε αυτή για την αποπληρωμή του δανείου. Συνεπώς για την ορθή παρακολούθηση των λογιστικών σας βιβλίων, σε περίπτωση που για την κάλυψη επιχειρηματικών σας αναγκών λάβετε από τράπεζα δάνειο, η…

various-mini-banners2b

Απογραφή εμπορευσίμων της 31 Δεκεμβρίου σε επιχ/σεις με διπλογραφικά βιβλία

Βάσει του κώδικα βιβλίων και στοιχείων άρθρο 27,οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) πρέπει υποχρεωτικά την τελευταία ημέρα της κάθε χρήσης , να πραγματοποιήσουν απογραφή στα εμπορεύματα, στις πρώτες και βοηθητικές ύλες, καθώς και στα υλικά συσκευασίας και λοιπά υλικά. Η απογραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε χώρο που διαθέτει η επιχείρηση,σε…

various-mini-banners2b

Λογιστικά βιβλία – Λοιπά θεωρημένα. Τι πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση ελέγχου

Θα πρέπει να ελέγξετε και να έχετε στο αρχείο σας, σε προσβάσιμο σημείο, τα λογιστικά σας βιβλία ενημερωμένα (σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων) ή εκτυπωμένα (σε περίπτωση μηχανογραφημένων βιβλίων).Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Ν. 4093/2012 η ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων σε επιχείρηση που : Τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα…