Προϋποθέσεις μείωσης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος σε Νομικά πρόσωπα & Ατομικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3842/2010 προβλέπεται ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται…

Περίπτωση μη αναγνώρισης δαπάνης μισθοδοσίας – Ενέργειες αντιμετώπισης

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου 2238/1994 στις επιχειρήσεις που τα κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα) , εκπίπτουν από τα μικτά τους κέρδη, τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβών προσωπικού εφόσον:Έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική…