Στην ΙΚΕ ποιοι εταίροι πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ;

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44/27-7-2012, ως προς την ασφάλιση των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ισχύουν τα παρακάτω : Υποχρέωση ασφάλισης σε ΟΑΕΕ έχουν μόνο οι διαχειριστές για την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ, οι οποίοι ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, φέρει την υποχρεώση ασφάλισης ο μοναδικός εταίρος.…