Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να ενημερώνει το «Βιβλίο Αδειών».

Καταγράφεται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του.

  1. Κατά την έναρξη κανονικής αδείας του κάθε εργαζόμενου υποχρεωτικά πρέπει να ενημερώνετε το βιβλίο αδειών στο οποίο υπογράφει και ο εργαζόμενος. Το σύνολο της κανονικής αδείας που κατά την διάρκεια του έτους θα κάνει χρήση ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει καταγραφεί σε αυτό. Προσοχή το βιβλίο αυτό ελέγχεται από ΙΚΑ και Επιθεώρηση εργασίας. Η μη τήρησή του επιφέρει κυρώσεις.

  2. Σχετικά με τον τρόπο χορήγησης κανονικής άδειας η εργατική νομοθεσία αναφέρει χαρακτηριστικά :« Η άδεια χορηγείται αυτούσια και εις ολόκληρον. Κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση της άδειας επιτρέπεται σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή με αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή το πρώτο τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον ημέρες.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση η άδεια του πρώτου και του δεύτερου ημερολογιακού έτους απασχόλησης ενός μισθωτού είναι δυνατόν να χορηγηθεί τμηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών διατάξεων».

 

various-mini-banners2b