Εργατικά - Ασφαλιστικά

Σύμφωνα με το νόμο 4488/13-9-2017, επήλθαν οι κάτωθι βασικές αλλαγές :

1. Προβλέπεται η υποχρεωτική επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου, από τους ευρισκόμενους στο χώρο εργασίας, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας. Σε μη επίδειξη επιβάλλονται κυρώσεις πέραν του εργοδότη και σε οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια ελέγχου. Ισχύει από 13/9/2017.

2. Επιβάλλεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας τμήματος ή του συνόλου της επιχείρησης, σε περίπτωση επιβολής προστίμου υψηλής σοβαρότητας και άνω οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε τρείς διενεργούμενους ελέγχους σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Ισχύει από 13/9/2017.

3. Υπερωρίες – υπερεργασία: Πριν την πραγματοποίησή της από τους εργαζόμενους δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΕΡΓΑΝΗ. Η μη εμπρόθεσμη δήλωσή της επιφέρει υψηλά πρόστιμα. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα.

4. Οικοδομικά και τεχνικά έργα: Είναι υποχρεωτική η τήρηση στοιχείων του απασχολούμενου (πρόσληψη, ωράριο εργασίας, κλπ) προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, να δηλώνεται στο ΣΕΠΕ. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα.

5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μισθωτού : Πλέον αναγγέλλονται (κατατίθενται) ηλεκτρονικά εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Επιπλέον η οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού απαιτείται να φέρει υπογραφή του εργαζόμενου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής ή μη προσέλευση του για υπογραφή η οικειοθελής αποχώρηση (όπως και η καταγγελία σύμβασης) για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο με δικαστικό επιμελητή. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Ισχύει από 13/9/2017.

6. Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης. Ισχύει από 13/9/2017.

7. Παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές από αυτές που τους αναλογούν και έως το ανώτερο πλαφόν. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα.

8. Υπάγονται από 1.1.2017 και εφεξής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ : α) οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. β) οι Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα ως άνω προκύπτουν από τον νόμο 4488/13-9-2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 137, με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Για να δείτε τον Ν.4488/2017, πατήστε εδώ.