Επιδοτούμενα Προγράμματαvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,  στο επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να ενεργοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000.000,00 ευρώ και με αριθμό ωφελούμενων έως 10.000 άτομα / επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προορίζεται για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού), αφετέρου την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα  αρχικά τα προγράμματα θα αφορούν:

  1. Ν.Ε.Ε. (νέους ελεύθερους επαγγελματίες) που έκαναν έναρξη από 01/01/2014 (Από 12.000 – 15.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  2. Επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν αύξηση απασχόλησης προσλαμβάνοντας άνεργο μετά την 1/1/2015 (Από 12.000 – 15.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  3. Ανέργους πτυχιούχους 3βάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 (ιατροί, δικηγόροι, λογιστές, ψυχολόγοι, κτηνίατροι, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι, καθηγητές, προγραμματιστές κλπ) (Από 5.000 – 25.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  4. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας και θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ως ατομικές επιχειρήσεις (ιατροί, δικηγόροι, λογιστές, ψυχολόγοι, κτηνίατροι, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι, καθηγητές, προγραμματιστές κλπ) (Από 5.000 – 25.000 ευρώ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  5. Άνεργους εγγεγραμμένους σε ΟΑΕΔ για δημιουργία μικρών, βιώσιμων, καινοτομικών επιχειρήσεων (έως 50.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  6. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας για δημιουργία μικρών, βιώσιμων, καινοτομικών επιχειρήσεων (έως 50.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 100%.

  7. Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ τουριστικών επιχειρήσεων για να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν ποιοτικά (Από 30.000 – 300.000 ευρώ) – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 50%.

Προσχέδιο της πρόσκλησης του προγράμματος και εν συνεχεία η πρόσκληση, προβλέπεται να δωθεί εντός του Οκτωβρίου 2015.

Με τις προδημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, θα σας ενημερώσουμε περεταίρω.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2