Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά. Ο λόγος μας .

Μέχρι και 31/12/2014 για ποσά με τελική αξία έως 50,00 ευρώ τα οποία δεν αφορούσαν αγαθά τα οποία ο αγοραστής θα τα μεταπωλούσε ή δεν αφορούσαν ανταλλακτικά παγίων εξοπλισμού του αγοραστή, ο πωλητής είχε την δυνατότητα αντί τιμολογίου να εκδώσει απόδειξη λιανικής πώλησης.

Πλέον από 1/1/2015 πέρα των ως άνω για ποσά έως 100,00 ευρώ (τελική αξία) ο πωλητής έχει την δυνατότητα να εκδώσει απλοποιημένο τιμολόγιο.
Το απλοποιημένο τιμολόγιο περιέχει τα στοιχεία που περιέχει ένα τιμολόγιο με την διαφορά ότι σε αυτό δεν καταγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις μπορούν και για τις αγορές εμπορευσίμων τους να κάνουν χρήση απλοποιημένου τιμολογίου, με την προϋπόθεση (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο νόμος) «να μην έχουν γενικευμένη χρήση», δηλαδή ο αριθμός τους να είναι περιορισμένος.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», καθώς και της ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, από 1/1/2015 τίθεται σε ισχύ το απλοποιημένο τιμολόγιο, για το οποίο ισχύουν τα παρακάτω :

Αρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:  
α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή  
β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.

2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  
γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.  
δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.  
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.  

3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.  

10.2.2. Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών.

Για να δείτε τον Νόμο 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b