Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με το νόμο 3190/1955, η μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ΑΕ ή ΕΠΕ λόγω λογιστικών ζημιών δεν μπορεί να είναι κάτω από το όριο του 50% του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής υποχρεούται από το άρθρο 45 να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει την διάλυση της ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (με αντίστοιχη απόσβεση ζημιάς) μέχρι το κατώτατο όριο αυτού.
Διαφορετικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Παράδειγμα

Για να γίνουν κατανοητά, τα όσα ως άνω αναφέρονται, ας υποθέσουμε ότι μια ΕΠΕ, στον Ισολογισμό  της 5ης εταιρικής χρήσης (01.01.2010 – 31.12.2010), έχει ως εταιρικό κεφάλαιο  125.400,00 ευρώ και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων είναι 322.091,68 ευρώ.
Δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι (εταιρικό κεφάλαιο 125.400,00 μείον αποτελέσματα εις νέον -από ζημιές- 322.091,68 =) -196.691,68 ευρώ (αρνητικά).

Αν εφαρμόσουμε τον ως άνω νόμο η μείωση των ιδίων κεφαλαίων, για να είναι εντός του ποσοστού που προβλέπει ο νόμος θα έπρεπε να ήταν έως (125.400 Χ 50% =) 62.700,00 ευρώ, αντί 322.091,68 που είναι.

 

Αυτό μπορεί να επιλυθεί με τους παρακάτω δύο τρόπους :

Α. Αρχικά με μείωση του κεφαλαίου, στο κατώτερο ποσό του κεφαλαίου που προβλέπει ο νόμος για τις ΕΠΕ, δηλαδή τα 2.400,00 ευρώ με σκοπό την αντίστοιχη μείωση των λογιστικών ζημιών.
Συνεπώς το κεφάλαιο είναι 125.400,00 – 2.400,00 = 123.000,00. Μειώνοντας το κεφάλαιο κατά το ποσό αυτό οι ζημιές θα γίνουν 322.091,68 – 123.000,00 = 199.091,68 ευρώ.

Στη συνέχεια για να είναι το 199.091,68 μικρότερο του 50% του κεφαλαίου, θα πρέπει το κεφάλαιο να γίνει 199.091,68 Χ 2 = 398.183,36 ευρώ.
Άρα σε αυτή την περίπτωση ως δεύτερο βήμα θα πρέπει να γίνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 398.183,36 – 2.400,00 =  395.783,36 ευρώ.   

Β. Η επιχείρηση να κάνει αύξηση 322.091,68 Χ 2 = 644.183,36 μείον το υπάρχον κεφάλαιο 125.400,00 = 518.783,36 ευρώ.

Ευνόητο είναι ότι όποια από τις δύο εκδοχές ακολουθήσει η εταιρεία τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σε περίπτωση που η εταιρεία και σε επόμενη χρήση έχει ως λογιστικό αποτέλεσμα ζημιές, θα πρέπει εκ νέου να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, εκτός και αν η αύξηση εταιρικού κεφαλαίου έχει γίνει με πολύ μεγαλύτερο ποσό καλύπτοντας το τυχόν «άνοιγμα» και της επόμενης ή και τον επόμενων χρήσεων.

Αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι διαδικασίες, η εταιρία από νομικής πλευράς είναι ευάλωτη δίνοντας τη δυνατότητα  σε κάθε τρίτο – ενδιαφερόμενο να προσφύγει στα Ελληνικά Δικαστήρια ζητώντας τη λύση της εταιρείας.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ως άνω, το όλο θέμα άπτεται της νομικής οντότητας της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις, προτείνεται αντίστοιχη τοποθέτηση να κάνει και ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, η οποία τοποθέτηση θα φέρει βαρύνουσα σημασία.

 

various-mini-banners2b