Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Με το παρόν άρθρο καταγράφουμε τις φορολογικές – λοιπές υποχρεώσεις που έχουν οι Αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες, ως προς τις Δωρεές, Συνδρομές, Χαρτόσημο συνδρομών, φορολογία εισοδήματος.

Α) Δωρεές σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Πέρα από την δωρεά χρημάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογίας κληρονομιών – δωρεών, που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001, κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς για την επιβολή του φόρου είναι και αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωράς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίστηκε έγγραφο.

Υπόχρεος στο φόρο καθώς και σε υποβολή δήλωσης σε δωρεές ,για τις οποίες δεν καταρτίστηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο (κινητά, μετρητά) είναι ο δωρεοδόχος και η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση σ’ αυτόν του αντικειμένου δωρεάς.

Περαιτέρω, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς λη θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς – ζήτημα που ερευνείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ – υπόκεινται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 0,5% , μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ’ έτος και κατά δωρητή.

Οι δηλώσεις δωρεάς, υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας του δωρεοδόχου.

Για τις χρηματικές δωρεές προς τα εν λόγω πρόσωπα, μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στο δωρεοδόχο και δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά δωρητή κατ’ έτος (άρθρο 89 παρ. 3 ν. 2961/2001).

Ως προς το ζήτημα της ένταξης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην έννοια των προσώπων που απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών, σε έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών (1016972/529/Α0012/2004 και 1028824/810/Α0012/2004) σχετικά με τη φορολογική αναγνώριση των δωρεών σε αστικές εταιρείες που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς αναφέρεται ότι «σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 2039/1939 (εγκύκλιος 1188/1991) κοινωφελής σκοπός, κατ’ αντίθεση προς τον ιδιωτικό, είναι κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός εν γένει σκοπός ο οποίος είναι κοινωφελής στο κοινό εν όλω ή εν μέρει.

Επίσης το Σ.τ.Ε. αποφάνθηκε ότι κοινωφελής σκοπός είναι και ο αποβλέπων στην προαγωγή κλάδου της επιστήμης, εφόσον με την προαγωγή της επιστήμης ωφελείται αναγκαίως και το κοινωνικό σύνολο (Σ.τ.Ε. 1875/1982). Το Ν.Σ.Κ. με την 736/98 γνωμοδότησή του, που έγινε δεκτή, έκρινε ότι στα Ν.Π.Ι.Δ. συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

Επίσης έκρινε ότι για τη δυνατότητα έκπτωσης των πιο πάνω δωρεών δεν αρκεί να υφίσταται η κατά το καταστατικό αποκλειστική επιδίωξη κοινωφελούς σκοπού, αλλά απαιτείται αθροιστικά να αποδεικνύεται ότι πράγματι το νομικό πρόσωπο αναπτύσσει μια κοινωφελή δραστηριότητα, εκτός από την περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι νεοσύστατο, οπότε αρκεί η αποκλειστική επιδίωξη του κοινωφελούς σκοπού κατά τις καταστατικές του διατάξεις. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι δωρεές σε χρήμα των φυσικών προσώπων εκπίπτουν από το εισόδημα, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν βεβαίωση της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η εταιρεία με την οποία θα βεβαιώνεται ότι εκπληρούνται οι αναφερόμενοι στο καταστατικό σκοποί και παράλληλα θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις».

Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης δωρεάς

Στις φορολογίες κεφαλαίου [κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)] και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον ο φορολογούμενος διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ΚΦΔ (δηλαδή αν δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, αν δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου (κερδών από τυχερά παίγνια), αν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων (π.χ. δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Α. κλπ), τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος σε τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Στις εν λόγω φορολογίες, εφόσον πρόκειται για την παράβαση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 (μη συνεργασία του φορολογούμενου στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου) επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, όπως και στις λοιπές φορολογίες.

Ωστόσο, εάν παρέλθει το εξάμηνο που προβλέπεται για την υποβολή της δήλωσης δωρεάς, εκτός από το πρόστιμο των 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή της, οφείλεται και τόκος προσαυξήσεων που υπολογίζεται με επιτόκιο 0,73% μηνιαίως.

Επανάληψη της ίδιας παράβασης και διαπίστωσή της σε νέο φορολογικό έλεγχο (άρθρο 54, παρ. 3)

Στην περίπτωση που, εντός πενταετίας από την έκδοση αρχικής πράξης επιβολής προστίμου για παράβαση του άρθρου 54 παρ. 1, διαπιστωθεί στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης επιβάλλεται το διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου και σε και σε διάπραξη εκ νέου της ίδιας παράβασης το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου (άρθρο 54 παρ. 3).

Εάν μέχρι και την εκ νέου διάπραξη ισχύσει ευνοϊκότερες διατάξεις, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, το διπλάσιο ή το τετραπλάσιο του οφειλομένου προστίμου με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις. Επανάληψη της ίδιας παράβασης (και όχι απλώς παράβασης που εμπίπτει στην ίδια περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 54), για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, θεωρείται η διαπίστωση της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, στο πλαίσιο διαφορετικού ελέγχου και εφόσον έχει ήδη εκδοθεί η αρχική πράξη.

Έτσι για παράδειγμα δεν αποτελεί ίδια παράβαση η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα όταν οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται δυνάμει διαφορετικών διατάξεων νόμου ή κανονιστικών πράξεων (λ.χ. δεν θεωρείται ίδια παράβαση η μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη μη υποβολή τριμηνιαίας κατάστασης συμφωνητικών).
Β) Συνδρομές Μελών Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας – Φορολογία Εισοδήματος

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται μεταξύ άλλων και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (περ. γ’ του άρθρο 45 ΚΦΕ), καθώς και κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα (περ. ε’ άρθρο 45 ΚΦΕ).

Παρατηρούμε ότι ο νομοθέτης τοποθετεί σε διαφορετική κατηγορία τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα (σωματεία, ιδρύματα) και σε διαφορετική κατηγορία την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους , κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η Γνμδ ΝΣΚ 389/2000).

Αντίθετα, τα έσοδα αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωση του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και συνδρομές από τρίτους – μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών βιβλίων, εντύπων, κλπ σε τρίτους – μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κλπ, τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, κλπ.

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή για τα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, δεν έχουν εφαρμογή στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθόσον αποτελούν διακριτά υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την περ. ε’ του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Όσον αφορά στις αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα (άρθρο 741 ΑΚ), αυτές είναι υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι αστικές εταιρείες, αδιάφορα αν έχουν σκοπό κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό, αποτελούν υποκείμενα του φόρου και υπάγονται σε φορολογία για τα εισοδήματα τους που προκύπτον είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Ωστόσο με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1059/2015 παρέχεται περαιτέρω αποσαφήνιση ως προς τη μεταχείριση των εσόδων των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
Όσον αφορά στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κλπ).

Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

Η ίδια λογική ακολουθείται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1113/2015 που αναφέρεται στην έκπτωση των δαπανών, με την οποία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 διευκρινίζεται, ότι όσον αφορά στις δαπάνες που αυτά πραγματοποιούν, γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν αυτές αφορούν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή στην επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Το μέρος εκείνων των δαπανών που αφορούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει προκειμένου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού, με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23. Αντίθετα, δεν εκπίπτουν δαπάνες που αφορούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δαπάνες που είναι κοινές, δηλαδή μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο όσο και εισοδήματος μη υπαγόμενου σε φόρο, τότε οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται κατά αναλογία των αντίστοιχων εσόδων.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες της παρ. ε’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Συνεπώς οι συνδρομές των μελών αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, καθώς και οι δωρεές – χορηγίες προς αυτά, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1059/2015, δεν αποτελούν εισόδημα για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Γ) Χαρτόσημο στις συνδρομές των μελών

Στις συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και τα μέλη των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου. Διακρίνονται όμως ως εξής :

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. δ.’ Ν.Δ. 60/1946, οι συνδρομές των μελών των προσώπων αυτών βαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου 1,2%.
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες: σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι συνδρομές των μελών των αστικών εταιρειών βαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου 3,6%.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1029/2014 οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κλπ, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (π.χ. αποδείξεις τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου απόδοση 20η Φεβρουαρίου κ.ο.κ).

Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων απόδοσης των τελών χρήσεων από 1/1/2014 και μετά

Γ.1. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης

Η εκπρόθεσμη υποβολή (καθώς και η μη υποβολή) δήλωσης η οποία αφορά την καταβολή ποσού, αποτελεί κατ’ αρχήν διαδικαστική παράβαση (άρθρο 54 ν. 4174/2013) για την οποία καταλογίζεται πρόστιμο ως ακολούθως:

– Εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων.
– Διακόσια πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (εσόδων – εξόδων).
– Πεντακόσια (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Γ. 2. Καταλογισμός τόκων και προστίμου λόγω εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής

– Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4174/2013, αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών με απόφαση του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Το επιτόκιο υπολογισμού του τόκου έχει προσδιοριστεί σε ποσοστό 8,76% (μηνιαίο 0,73%).

Επισημαίνουμε ότι στον καταλογισμό προστίμων λόγω ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 (ειδικοί συντελεστές προστίμων).

Να σημειωθεί τέλος ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 62 παρ. 6 του ίδιου νόμου, εφόσον για την ίδια παράβαση επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.

Δ. Γενικές παρατηρήσεις για τις Αστικές Εταιρείες

Κατά την άποψή μας, αρνητικό στοιχείο για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα θεωρούμε ότι είναι η σύστασή τους με τη μορφή της Αστικής Εταιρείας. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καλό είναι να συστήνονται ως σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι κ.λπ. , εφόσον φυσικά αυτό αντιστοιχεί και στο πραγματικό γεγονός.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό παραθέτουμε τις ακόλουθες διατάξεις:

Αρχικά σημειώνουμε οι Αστικές Εταιρείες ειδικά στη φορολογία εισοδήματος εντάσσονται στις εταιρείες με νομική προσωπικότητα και αντιμετωπίζονται ως ομόρρυθμες.

Παραθέτουμε το κείμενο του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα: Αστικός Κώδικας: Προσωπικότητα της αστικής εταιρίας:

«Η εταιρία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρίες. Η προσωπικότητα αυτής της αστικής εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης».

Επίσης τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) για τα υποκείμενα φόρου εισοδήματος όπου θα διαπιστώσετε ότι η αστικές εταιρείες είναι στην περίπτωση ε΄ και όχι στην στ΄:

«Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου.

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα.»

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι, η εταιρία μας εξειδικεύεται στη λογιστική – φοροτεχνική παρακολούθηση Αστικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιριών.
Σε περίπτωση, που συμμετέχετε σε μια τέτοια εταιρία και επιθυμείτε μια συνεργασία μαζί μας, καλέστε μας τώρα στο 210-8651701 ή πατήστε στο banner που ακολουθεί.

banner epixiriseon sm