Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Συνοπτικά

Σύμφωνα με Ν. 4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  η οντότητα – επιχείρηση που πουλάει αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης.
Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση του τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή.

Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα «επιβάλλουν» την κατάρτιση γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, ως προς την ανάθεση της αυτοτιμολόγησης.

Κατά την άποψή μας αν και αυτό ξεκάθαρα δεν επιβάλλεται είναι χρήσιμο και κατοχυρώνει την διαδικασία.

Συνεπώς από μέρους μας προτείνεται σε περίπτωση ανάθεσης από τον «πωλητή» στον «αγοραστή» της τιμολόγησης των μεταξύ τους συναλλαγών με αυτοτιμολόγηση, να υπάρχει και γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η οποία να κατατεθεί στο taxis και να επικυρώνει την αυτοτιμολόγηση.

Κατά την αυτοτιμολόγηση, το παραστατικό που θα εκδοθεί, θα πρέπει να φέρει τον τίτλο «Αυτοτιμολόγηση», να αναφέρονται σε αυτό τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και να έχει επαρκή και επαληθεύσιμη αιτιολογία τιμολόγησης.

Το παραστατικό της αυτοτιμολόγησης θα δηλωθεί και από τα δύο μέρη, στις Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών – ΜΥΦ.


Για την διαδικασία της αυτοτιμολόγησης η σχετική νομοθεσία, είναι η παρακάτω
:

•    Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, νόμος 4308/2014 : άρθρο 8, παράγραφος 5 και 8,
•    Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, νόμος 4308/2014 : άρθρο 9, παράγραφος 1, ια
•    ΠΟΛ 1003/2014 : κεφάλαιο 3, άρθρο 8, παράγραφος 8.5.1 και 8.8.1.

Σας παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία.

Ν. 4308/2014, άρθρο 8  παράγραφος 5 : Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.  

Ν. 4308/2014, άρθρο 8  παράγραφος 8 :  Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτo-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης.

Ν. 4308/2014, άρθρο 9  παράγραφος 1, ια : Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

ΠΟΛ 1003/2014, κεφάλαιο 3, άρθρο 8, παράγραφος 8.5.1: Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες δύναται, αντί να εκδώσει η ίδια το σχετικό τιμολόγιο, να διασφαλίσει με προηγούμενη συμφωνία την έκδοσή του από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της. Ωστόσο η σχετική συμφωνία δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

ΠΟΛ 1003/2014, κεφάλαιο 3, άρθρο 8, παράγραφος 8.8.1 : Με την παράγραφο αυτή καθιερώνεται η ευθύνη τρίτου που εκδίδει τιμολόγιο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή, να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών δύναται να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατ’ επιλογή των εμπλεκόμενων μερών, όπως αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης εκδοθέντων τιμολογίων με τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αντιγράφων των σχετικών τιμολογίων. Η παροχή της πληροφόρησης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι σχετική αναφορά στην αυτοτιμολόγηση, επιπλέον των ως άνω κάνει ο Σταματόπουλος Δημήτρης, στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, εκδόσεις forin, στο άρθρο 8, θέμα 46, θέμα 274, θέμα 275.

 

 

banner epixiriseon sm