Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με Αρ. 11/13-2-2013 και Αρ. Πρ. Α20/252/255/1 , οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχείρηση στην οποία έχουν σχέση Α’ βαθμού συγγένειας με τον εργοδότη, παύουν πλέον , να έχουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και ασφαλίζονται στους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ, για τους οποίους είχαν απαλλαγή.

Τα ως άνω έχουν αναδρομική ισχύ από 1/5/2012 , κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4075/2012.

Έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2013 παρέχεται η δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής της διαφοράς των ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου από Μάιο 2012 έως και Ιούλιο 2013.

Συννημένα της παρούσης, χρήσιμα για την διεξαγωγή των ως άνω συμπερασμάτων :

Εκλύκλιος του ΙΚΑ Αρ. 11/13-2-2013 small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2