Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993 ισχύουν τα παρακάτω :

  1.  Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις “ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”.

  2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

  3. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία ΕΠΕ (Ν. 3190/1955, άρθρο 43α, παράγραφος 2).

Από τις παραπάνω αναφορές του νόμου , βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα :

  1. ΔΕΝ μπορεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία ΕΠΕ.

  2. ΔΕΝ μπορεί νομικό πρόσωπο Μονοπρόσωπη ΕΠΕ να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b