Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με το Νόμο 2238/1994 και την ΠΟΛ 1005/14-1-2005, για να αναγνωριστεί η Μισθοδοσία ως Δαπάνη, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που της αναλογούν (ΙΚΑ, Επικουρικά Ταμεία).

Για τους μήνες που δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, δεν αναγνωρίζεται η μισθοδοσία ως δαπάνη που εκπίπτει των κερδών.

Με το Φορολογικό Νομοσχέδιο (Νόμος 3842/2010), ο Λογιστής υποχρεούται με την υπογραφή της Φορολογικής Δήλωσης της επιχείρησης, να καταθέσει κατάσταση «Λογιστικών διαφορών» η οποία θα μνημονεύει και το ύψος των μισθών για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία που αφορούν την μισθοδοσία σας (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ κλπ) να πραγματοποιήσετε άμεσα την πληρωμή αυτών. Εάν όμως αδυνατείτε οικονομικά να τα εξοφλήσετε ολικά, ζητείστε άμεσα να σας γίνει έλεγχος και να μπείτε σε ρύθμιση οφειλών έτσι ώστε να βεβαιωθούν και να αποτελέσει η μισθοδοσία σας στο σύνολο της δαπάνη που εκπίπτει των κερδών.

Επειδή ο έλεγχος και η ρύθμιση οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ κλπ) είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ρύθμιση οφειλών, απευθυνθείτε στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΑΜΕΣΑ, έτσι ώστε πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης σας, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

various-mini-banners2b