Φ.Π.Α.banner-epixiriseon-sm

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το άρθρο 7, παράγραφος 31.1 του κώδικα ΦΠΑ, καθορίζει τον τρόπο και τα δικαιολογητικά προκειμένου μια επιχείρηση, όταν δωρίσει εμπορεύματά της σε φορείς φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού, να μην επιβαρυνθούν με ΦΠΑ Αυτοπαράδοσης.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σας καταγράφουμε την παράγραφο 31.1 του κώδικα ΦΠΑ:

31.1. Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις  προς  ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω  φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της  παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.:

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1095/2014 καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία της απόδειξης της δωρεάν διάθεσης  αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μεσών φορέων φιλανθρωπικού η κοινωφελούς σκοπού, προκειμένου οι πράξεις  αυτές να μην θεωρούνται ως φορολογητέες παραδόσεις αγαθών κατά  την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1 – Όροι και προϋποθέσεις

  1. Οι δωρητές να είναι επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ.

  2. Οι δωρεές των αγαθών να έχουν στόχο την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

  3. Τα δωριζόμενα να είναι τρόφιμα φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων  που υπόκεινται  σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης  και να μην είναι κατάλληλα προς πώληση η αξιοποίηση ιδίως  λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή  λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.

  4. Να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

  5. Οι αποδέκτες των δωρεών (δωρεοδόχοι),οι οποίοι θα διαθέσουν τα δωριζόμενα αγαθά χωρίς κανένα αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά  ομάδων, να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα κατά το άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις δωρητών

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να διαθέσουν δωρεάν αγαθά θα πρέπει:

  1. Για την παράδοση των αγαθών να συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στο οποίο θα καταχωρούν τα στοιχεία του δωρεοδόχου, το είδος  (γενική περιγραφή) και την ποσότητα των δωριζόμενων αγαθών, τους λόγους για τους οποίους δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, καθώς και την ημερομηνία που πραγματοποιείται η δωρεά(παράδοση των αγαθών). Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται και στα τρία αντίγραφα τόσο από τον παραδίδοντα όσο και από το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα αγαθά για λογαριασμό του δωρεοδόχου.

    Το πρωτότυπο διατηρεί  η δωρήτρια επιχείρηση, ένα αντίγραφο παραδίδεται στον δωρεοδόχο και το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. του  δωρητή, στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.(σ.σ. η υποχρέωση υποβολής  εκκαθαριστικής δήλωσης καταργήθηκε για διαχειριστικές  περιόδους από 1.1.2014).

  2. Να εξακριβώνουν τη νόμιμη σύσταση στην Ελλάδα, τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τον κοινωφελή ή φιλανθρωπικό σκοπό των δωρεοδόχων, ζητώντας και διαφυλάσσοντας αντίγραφο της δημοσιευμένης συστατικής πράξης, ή  κατά περίπτωση, αντίτυπο του φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση, από το οποίο να προκύπτει ο φιλανθρωπικός η κοινωφελής σκοπός.

Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις αποδεκτών της δωρεάς

Τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού σκοπού που αποδέχονται τις δωρεές (δωρεοδόχοι) οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και να καταχωρούν σε κατάσταση τα στοιχεία της περαιτέρω διάθεσης των αγαθών αυτών προς τους αποδέκτες, όπως ιδίως τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο που έλαβε χώρα.»
(Σχετ. απόφαση ΠΟΛ 1095/2014 – ΦΕΚ Β 903)

 

 banner-epixiriseon-sm