Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Η διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη ο οποίος είναι εγκατεστημένος και αναχωρεί σε χώρα εκτός Ε.Ε. καταγράφεται στις ΠΟΛ 1338/30.12.1996, ΠΟΛ 1089/11.03.1997, ΠΟΛ 1081/19.03.2014 και ΠΟΛ 1002/31.12.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς στο άρθρο 24, παράγραφος 18 και 23 του κώδικα Φ.Π.Α

Όροι και προϋποθέσεις για την επιστροφή του Φ.Π.Α

Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Α) Ο αγοραστής να έχει ως τόπο κατοικίας του  χώρα εκτός Ε.Ε. Η επικύρωση αυτής της προϋπόθεσης γίνεται από το διαβατήριό του ή το δελτίο ταυτότητας του ή άλλο επίσημο έγγραφο.  Β) Ο αγοραστής να πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε). Η επικύρωση αυτής της προϋπόθεσης γίνεται  από μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε τρίτη χώρα ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στην χώρα αυτή.

 2. Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν να προορίζονται για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του και να είναι εφικτή η μεταφορά τους στις προσωπικές αποσκευές του αγοραστή.

 3. Η συνολική αξία για κάθε  φορολογικό στοιχείο (πχ απόδειξη λιανικής πώλησης) να υπερβαίνει το όριο των 120,00 ευρώ. Στο ποσό του ορίου συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

 4. Τα αγοραζόμενα αγαθά θα πρέπει, αποδεικτέα το αργότερο εντός του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το φορολογικό στοιχείο να έχουν μεταφερθεί εκτός Ε.Ε. Η απόδειξη της εξαγωγής τους γίνεται με την προσκόμιση του πρωτότυπου φορολογικού στοιχείου (ΑΛΠ) σφραγισμένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της Ελλάδος ή άλλης χώρας εντός Ε.Ε. απ’ όπου πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή τους σε χώρα εκτός Ε.Ε.

 

Το  δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. δεν παρέχετε στις  εξής κατηγορίες αγαθών:

 1. Είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά  προϊόντα.

 2. Αγαθά τα οποία προορίζονται για μεταπώληση.

 3. Αγαθά τα οποία προορίζονται για εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκαφών, αεροσκαφών, καθώς και κάθε μεταφορικού μέσου.

 4. Στο προσωπικό των μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

 5. Όταν ο πωλητής ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ επιχειρήσεων, λόγω τζίρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.1642/1986.

Υποχρεώσεις επιχείρησης που πραγματοποιεί την πώληση των αγαθών

 1. Να διαθέτει, στέλεχος Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης – tax free, το οποίο θα φέρει χρήση και μόνο για τις πωλήσεις αυτές.

 2. Να ελέγξει, επαληθεύσει ότι ο όλος κύκλος της πώλησης φέρει τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

 3. Να εκδώσει το σχετικό παραστατικό Λιανικής Πώλησης στο οποίο θα καταγράφονται, πέρα των άλλων και τα στοιχεία του αγοραστή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χώρα διαμονής, αρ. διαβατηρίου εκδούσα αρχή, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία) το είδος, η ποσότητα, η αξία των αγαθών, ο συντελεστής Φ.Π.Α. και το ποσό που αναλογεί.

Υποχρεώσεις αγοραστή

 1. Ο αγοραστής αφού υπογράψει το παραστατικό λιανικής πώλησης που εξέδωσε η επιχείρηση, θα πρέπει να δηλώσει ότι τα ατομικά του στοιχεία που  καταγράφονται στο παραστατικό λιανικής πώλησης, είναι αληθή, καθώς επίσης και ότι τα αγαθά προορίζονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση  τα οποία  θα εξαχθούν πριν την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί από τον μήνα έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης.

 2. Στην συνέχεια, θα πρέπει ο ίδιος ή εκπρόσωπός του (σε περίπτωση εκπρόσωπου θα πρέπει να υφίσταται εξουσιοδότηση) να προσκομίσει τα αγορασθέντα αγαθά καθώς και το παραστατικό λιανικής πώλησης και να ζητήσει την σφράγισή του από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή εξόδου από την Ε.Ε.

 3. Τέλος, πριν την παρέλευση 4 μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών, να επιστρέψει το σφραγισμένο παραστατικό λιανικής πώλησης στην εταιρία διαμεσολάβησης.

 

Ενέργειες εταιρίας διαμεσολάβησης

 1. Η εταιρία διαμεσολάβησης, όταν λάβει το παραστατικό λιανικής πώλησης ελέγχει τα  στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, ως προς την σωστή εφαρμογή των διατάξεων της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. και επιστρέφει στον  αγοραστή το ποσό  Φ.Π.Α. (αφού αφαιρέσει την προμήθειά της). Ευνόητο είναι ότι η εταιρία διαμεσολάβησης για την προμήθειά της θα εκδώσει το σχετικό παραστατικό εσόδων της.

 2. Εκδίδει χρεωστικό σημείωμα το οποίο αποστέλλει στην επιχείρηση που πραγματοποίησε την πώληση και το ποσό του Φ.Π.Α. που έχει επιστρέψει για λογαριασμό της.

 3. Μετά την εξόφληση από την επιχείρηση που πραγματοποίησε την πώληση, του ποσού που αναγράφεται στο χρεωστικό σημείωμα, αποστέλλει τα  πρωτότυπα παραστατικά λιανικής  πώλησης σφραγισμένα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καθώς και το αποδεικτικό εξοφλήσεως του αγοραστή.

Υποχρεώσεις επιχείρησης που πραγματοποίησε την πώληση, μετά την παραλαβή της απόδειξης λιανικής πώλησης

 1. Εκδίδει πιστωτικό σημείωμα στο όνομα του αγοραστή, μόνο  για το ποσό του Φ.Π.Α. το οποίο θα πρέπει να αναγράψει και τον αριθμό του παραστατικού της λιανικής πώλησης των αγαθών.

 2. Επισυνάπτει στο στέλεχος του παραστατικού λιανικής πώλησης αυτή που του έχει επιστραφεί και είναι σφραγισμένη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καθώς επίσης το πιστωτικό σημείωμα, αλλά και το αποδεικτικό πληρωμής.

 3. Τέλος, πραγματοποιεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα τηρούμενα λογιστικά του βιβλία.

 

Παρατηρήσεις – δυνατότητες

Η διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α στις εν λόγω πωλήσεις μπορεί να ολοκληρωθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από τον αγοραστή-ταξιδιώτη, είτε από εταιρία μεσολάβησης.

Στο παρόν άρθρο καταγράψαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ανάθεση σε εταιρία μεσολάβησης, μιας και η εκδοχή αυτή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τις επιχειρήσεις.

 

Παραπομπές – ΠΟΛ

Για να δείτε την ΠΟΛ 1338/30.12.1996 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη υποκείμενο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1089/11.03.1997 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1338-1996», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1002/31.12.2014 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικών ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1081/19.3.2014 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις», πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b