Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – O λόγος μας

Το άρθρο 26 του Ν.4172/2013, καθώς και η ΠΟΛ 1056/2015, θέτουν τις προϋποθέσεις, προκειμένου, ανείσπραχτα υπόλοιπα πελατών να χαρακτηριστούν ως επισφάλειες, καθώς και την εκδοχή διαγραφής των υπολοίπων τους.
Οι επισφάλειες υπολοίπου πελατών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, δύναται να μειώσουν ισόποσα τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το άρθρο 26 του νόμου 4172/2013, με θέμα «Επισφαλής απαιτήσεις», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1056/2015, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) », πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b