Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε.

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή ή συμπλήρωση είναι τα ακόλουθα :

 1. Έκθεση Διαχειριστή

 2. Ημερομηνία Απόφασης Διαχειριστή

 3. Ισολογισμός νομίμως υπογεγραμμένος

 4. Αποτελέσματα χρήσης (δεν απαιτείται αν είναι ενσωματωμένο στο αρχείο ισολογισμού)

 5. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (δεν απαιτείται αν είναι ενσωματωμένο στο αρχείο ισολογισμού)

 6. Προσάρτημα

 7. Έκθεση Ελεγκτών (όπου απαιτείται)

 8. Στοιχεία δημοσίευσης

A.    Σε ιστοσελίδα (διεύθυνση, ημερομηνία ανάρτησης, αρχείο που αναρτήθηκε σε αυτήν), ή
B.    Σε εφημερίδα (όνομα εφημερίδας, ημερομηνία έκδοσης, αρχείο της εφημερίδας δημοσίευσης του ισολογισμού)

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕ / ΙΚΕ (υποχρεωτικά) ΟΕ / ΕΕ (προαιρετικά για το 2015, υποχρεωτικά για το 2016 υπό προϋποθέσεις)

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή ή συμπλήρωση είναι τα ακόλουθα :

 1. Έκθεση Διαχειριστή – Πρακτικό

 2. Ημερομηνία Απόφασης Διαχειριστή

 3. Ισολογισμός νομίμως  υπογεγραμμένος

 4. Αποτελέσματα χρήσης (δεν απαιτείται αν είναι ενσωματωμένο στο αρχείο ισολογισμού)

 5. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (δεν απαιτείται αν είναι ενσωματωμένο στο αρχείο ισολογισμού)

 6. Έκθεση Ελεγκτών (όπου απαιτείται)

 7. Στοιχεία δημοσίευσης

A.    Σε ιστοσελίδα (διεύθυνση, ημερομηνία ανάρτησης, αρχείο που αναρτήθηκε σε αυτήν), ή
B.    Σε εφημερίδα (όνομα εφημερίδας, ημερομηνία έκδοσης, αρχείο της εφημερίδας δημοσίευσης του ισολογισμού)

 

 

various-mini-banners2b