Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1247/15-11-2013 του Υπουργείου Οικονομικών ισχύουν τα παρακάτω :

  • Οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα, με τους κωδικούς τους, μπορούν να μπαίνουν στο taxis και να ενημερώνονται για το ΦΑΠ έτους 2011, εκτυπώνοντας το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (χρεωστικό ή μηδενικό).

  • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαφωνεί με τα στοιχεία των ακινήτων του ή την προσδιοριζόμενη αξία τους, μπορεί να τα διορθώσει με την ηλεκτρονική υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης Ε9 έτους 2011.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο για την αποκατάσταση των ελλείψεων της δήλωσής του στις περιπτώσεις που λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν έχει εκκαθαριστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του και ενημερώνονται γι’ αυτό εγγράφως μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ.