Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 2266/17-12-10 του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. η οποία είναι σε ισχύ, οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος εορτών, από μια Επιχείρηση μέσα στην τασσόμενη από τον νόμο προθεσμία, καλούνται να επεμβαίνουν άμεσα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Το Δώρο Χριστουγέννων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η καθυστέρηση καταβολής του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή του Δώρου-Επιδόματος Χριστουγέννων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

  1. Επίδομα Χριστουγέννων καταβάλλεται σε περίπτωση ύπαρξης απασχόλησης (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού εντός του χρονικού διαστήματος από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

  2. Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου , συγκεκριμένης δηλαδή ημερομηνίας (ΑΠ 1485/07). Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας διακόπηκε πριν την 10 Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της εργασιακής σχέσης. Μεταγενέστερη της ημερομηνίας αυτής αύξηση αποδοχών δεν λαμβάνεται υπόψη.

  3. Η καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων πρέπει να γίνει μέχρι την 21ης Δεκεμβρίου. Τα επιδόματα εορτών καταβάλλονται και μόνο σε χρήμα. Αποκλείεται δηλαδή η καταβολή τους σε είδος.

  4. Η ημερομηνία 31/12 αποτελεί δήλη ημέρα (ΑΠ .40/2002 Ολ.) αποτελώντας το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων.

  5. Η καθυστέρηση καταβολής του Επιδόματος Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρει ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε εργοδότης , ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους εργαζόμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Επιδόματος Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή.

Η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% ούτε μεγαλύτερη του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2