Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners3

Σύμφωνα με τον Νόμο 4110/2013, οι ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ ΚΛΠ) οι οποίες καταβάλλονται και από επιτηδευματίες και που πραγματοποιούνται από 1/1/2013 και μετά, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1095/29-4-2013 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκε, ότι αυτό αφορά και μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αφορά τις εισφορές που καταβάλλονται από τα πρόσωπα που συμμετέχουν (της παρ. 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ) σε εταιρείες.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1130/5-6-2013 του Υπουργείου Οικονομικών ορίστηκε ότι στο εξής και η καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εταίρων οι οποίοι συμμετέχουν σε Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα των εταιρειών αυτών.

 

various-mini-banners3