Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Περιγραφή δράσης

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους, η προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό και η ανάπτυξη μεταξύ τους συνεργασιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 30% έως 55% και αφορά δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειών πληροφορικής, σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων προβολής και επικοινωνίας σε αγορές-στόχους, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Τίτλος δράσης: «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Ημερομηνίες υποβολής: Έναρξη 05/08/2013
Λήξη 10/10/2013

Προϋπολογισμός: 30.000.000,00 €

Συγχρηματοδότηση: ΕΤΠΑ και Ελληνικό Δημόσιο

Ύψος δημόσιας δαπάνης:
Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από
– 20.000€ έως 200.000€.
– 20.000 έως 100.000€ (για προτάσεις επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους ΚΑΔ 62, 63 και 70-70.22, 73.11.11, 74-74.10.1, 74.10.2).
Επισημαίνεται ότι το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης η οποία επίσης αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Στόχο: Η ενίσχυση και η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό και η ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών για ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Όροι συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους τομείς:

 • της Μεταποίησης,

 • των Κατασκευών,

 • των Υπηρεσιών,

 • του Εμπορίου

Εξαιρούνται οι Μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν
είτε μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια
είτε σε συνεργασία με άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις (τουλάχιστον τρεις, η μία τουλάχιστον με ΚΑΔ Μεταποίησης) αυξάνοντας έτσι το ποσοστό χρηματοδότησης τους

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι:

 • νέα ή υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός ελληνικής επικράτειας από την 01-08-2012 και λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 • εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ), ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας

 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 • επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

 • επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, ο οποίος ήταν ανενεργός, αλλά τεκμηριωμένα έγινε έναρξη δραστηριοτήτων (ενεργοποίηση) πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

 • Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο πρόταση (ανά ΑΦΜ)

 • Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς και οι κοινοπραξίες.

 • Η επιχείρηση πρέπει να μην είναι προβληματική

 • Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιμες ενέργειες, οι οποίες να αφορούν νέα προϊόντα/ υπηρεσίες σε υφιστάμενες αγορές ή υφιστάμενα προϊόντα σε νέες αγορές

 • Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis.

Ποσοστά χρηματοδότησης:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Των κλάδων  Μεταποίησης,Επιλέξιμων Υπηρεσιών, Κατασκευών

Των επιλεγμένων  κλάδων του Εμπορίου

Συνεργασίες

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων   Υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις)

Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδωντου Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με:

 • Είτε μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδουτου Εμπορίου

 • Είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση

Πολύμικρή, μικρή και μεσαία

45%

35%

55%

55%

Μεγάλη

30%

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης έργου 15 μήνες (από την ημερομηνία της υπογραφής της απόφασης ένταξης) και μπορεί να επεκταθεί με παράταση 3 μηνών.

Επιλέξιμες δαπάνες :

Περιγραφή Δαπάνης

Μέγιστο Ποσοστό επί του συνολικού Προϋπολογισμού της πρότασης

1. Μηχανολογικός & Εργαστηριακός Εξοπλισμός

≤50%

2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

≤30%

 3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας/Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων

≤70%

4. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές στόχους

≤60%

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

≤30% έως €40.000

6.  Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

≤50%

7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις).

≤20%

 8. Λοιπές Δαπάνες (μόνο για νέες πολύμικρές και μικρές επιχειρήσιες)*.

10%

 

*Η επιλεξιμότητα των λοιπών δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της υπουργικής απόφασης ένταξης του έργου.
Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών : Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 30 Ιουλίου 2013.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ

small-question-sign
   
various-mini-banners2b