Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1112/2.6.2015 του Υπ. Οικονομικών, σε περίπτωση μη είσπραξης ενοικίων για να εκχωρηθούν αυτά στο Ελληνικό Δημόσιο έτσι ώστε ο φορολογούμενος να αποφύγει την καταβολή φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά, πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

  1. Δήλωση του Ν. 105 στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ του εκμισθωτή (εκχωρητή) και του μισθωτή (οφειλέτη) και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014 ή ο αριθμός καταχώρησης μισθωτηρίου.

  2. Το συμφωνητικό μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σε περίπτωση που υφίσταται έγγραφη σύμβαση μίσθωσης).

  3. Εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.

  4. Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων

  5. Δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

 
Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να κατατεθούν πρωτότυπα, αρκεί και μια φωτοτυπία αυτών.

 

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1112/2.6.2015 του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης μισθωμάτων που εκχωρούνται”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1055 της 5/6/2015, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2