Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον νόμο 3419/2005, τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 και Κ1-1136/2012, οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν σε αυτό σύμφωνα με τις παρακάτω καταλυτικές ημερομηνίες:

 • Α.Ε.: των οποίων η σύσταση έγινε ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 , πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών: Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία κατά την εγγραφή του , τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικών προστίμων και το πρόστιμο κυμαίνεται από 600,00 έως 30.000,00 ευρώ με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία.

Για την ολοκλήρωση αυτής σας της υποχρέωσης , έχετε τις εξής δυνατότητες:

Α) Η εγγραφή να ολοκληρωθεί από εσάς:

Έχετε την δυνατότητα να απογράψετε την επιχείρησή σας με έναν εκ των δύο τρόπων που ακολουθούν:

1. Εγγραφή με ηλεκτρονικό τρόπο (1η δυνατότητα)
Μπορείτε οι ίδιοι να υποβάλλεται αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) .
Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και εντός 5 μηνών , θα πρέπει το σύνολο των δικαιολογητικών θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή να κατατεθούν στο Επιμελητήριο – Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.

2. Εγγραφή με κατάθεση δικαιολογητικών (2η δυνατότητα)
Θα πρέπει να καταθέσετε στο Επιμελητήριο – Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ:

 • Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή.

 • Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα , CD) σε μορφή .doc.

 

Β) Η εγγραφή να ανατεθεί και ανα ολοκληρωθεί από εμάς : Έχουμε την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε εμείς για λογαριασμό σας , την διαδικασία εγγραφής.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας σταλούν:

1 .Για την εγγραφή με ηλεκτρονικό τρόπο (1η δυνατότητα)

 • Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρηθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).

 • Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία κωδικοποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc).

 • Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην οποία εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (σε μορφή .doc).

 • Το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης (σε μορφή .doc).

 • Το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης εάν είναι διαφορετική από την προηγούμενη (σε μορφή .doc).

 • Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (σε μορφή .doc).

 • Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία λύεται η εταιρεία (σε μορφή .doc).

 • Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, (σε μορφή .doc).

 • Εφόσον τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

*Σε μορφή doc : Τα δικαιολογητικά που φέρουν αυτή την ένδειξη , θα πρέπει να ζητήσετε από τον Δικηγόρο σας , να σας τα δώσει σε αυτής της μορφής αρχείο , ενώ αν δεν υπάρχουν θα πρέπει να τα δακτυλογραφήσετε (σε τέτοιο αρχείο) και να μας αποσταλούν με mail στη διεύθυνση info@texnologistiki.com ή σε ηλεκτρονική μορφή με cd.

Αμοιβή: Η αμοιβή μας για την εργασία αυτή προσδιορίζεται ανάλογα του όγκου της εργασίας και του χρόνου (σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της) που θα μας ανατεθεί.

Ανάθεση εργασίας: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία , επικοινωνήστε με το τμήμα Γραμματείας (κα Οικονομοπούλου Έλενα) , στο τηλέφωνο 210. 86 51 701.

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Μετά την εγγραφή της επιχείρησης σε Γ.Ε.ΜΗ. με ηλεκτρονικό τρόπο , εντός 5 μηνών, το σύνολο των δικαιολογητικών θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή , πρέπει να κατατεθούν στο Επιμελητήριο – Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.

Αμοιβή: Η αμοιβή μας για την εργασία αυτή προσδιορίζεται ανάλογα του όγκου της εργασίας και του χρόνου (σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της) που θα μας ανατεθεί.

Ανάθεση εργασίας: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία , επικοινωνήστε με το τμήμα Γραμματείας (κα Οικονομοπούλου Έλενα) , στο τηλέφωνο 210. 86 51 701.

2. Για την εγγραφή με κατάθεση δικαιολογητικών (2η δυνατότητα)
Θα πρέπει να μας δοθούν τα παρακάτω:

 • Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή.

 • Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα , CD) σε μορφή .doc.

Αμοιβή: Η αμοιβή μας για την εργασία αυτή προσδιορίζεται ανάλογα του όγκου της εργασίας και του χρόνου (σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της) που θα μας ανατεθεί.

Ανάθεση εργασίας: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αναθέσετε την εργασία , επικοινωνήστε με το τμήμα Γραμματείας (κα Οικονομοπούλου Έλενα), στο τηλέφωνο 210. 86 51 701.

Παρατηρήσεις:

 • Η πρότασή μας είναι να ακολουθήσετε την διαδικασία εγγραφής με τον ηλεκτρονικό τρόπο (1η δυνατότητα).

 • Έως και σήμερα που συντάσσουμε την παρούσα επιστολή οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Γ.Ε.ΜΗ.), παρά το γεγονός ότι η διαδικασία εγγραφής, βάσει Νόμου, έχει ξεκινήσει, δεν γνώριζαν επ’ ακριβώς την διαδικασία και δεν ήταν σε θέση να μας παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε για τυχόν πρόσθετα δεδομένα που θα προκύψουν.

 • Η εργασία αυτή (λόγω υψηλών προστίμων) είναι πολύ σημαντική. Παρακολουθήστε την και προσωπικά μέχρι την ολοκλήρωσή της.

  various-mini-banners2b