Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1140/14-6-2013 του Υπουργείου Οικονομικών, μία επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, που έχει βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ ή Τελωνεία και αφορούν περίοδο έως και την 31/12/2012, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στην ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος , οι Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, καθώς και οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας Εκκαθαριστικής.

Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν οφειλές από 1/1/2013 και μετά. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από 1/1/2013 και μετά , θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν ή να ενταχθούν σε ρύθμιση και στη συνέχεια να ενταχθεί η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο στην ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως και 10 χρόνια δύναται να επιβληθεί σε όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (ανάλογα των οφειλών) είναι οι εξής :

 

Α. Για χρέη έως 75.000,00 ευρώ

 1. Κατάθεση «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013». Η «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7/2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από 18/7/2013 και μετά υποχρεωτικά μέσω internet.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» (η οποία είναι διαφορετική για Φυσικά πρόσωπα και διαφορετική για Νομικά πρόσωπα). Η «Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013».

 3. Μετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» και λαμβάνοντας την έγκριση της, εντός 3 ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

 4. Η οριστικοποίηση χορήγησης – ένταξης στη ρύθμιση γίνεται μετά την πάροδο του εξαμήνου από την ένταξη σε αυτήν. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απώλεια της ρύθμισης και μετά την πάροδο εξαμήνου αν διαπιστωθεί μη έγκαιρη προσκόμιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόμιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

 5. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που ζητηθούν ή αν η ρύθμιση γίνει για 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθμισης υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

 

Β. Για χρέη από 75.000,01 έως 300.000,00 ευρώ

 1. Κατάθεση «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013». Η «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7/2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από 18/7/2013 και μετά υποχρεωτικά μέσω internet.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» (η οποία είναι διαφορετική για Φυσικά πρόσωπα και διαφορετική για Νομικά πρόσωπα). Η «Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013».

 3. Υποβολή «Βεβαίωσης – Μελέτης» από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η «Βεβαίωση – Μελέτη» πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσμα της μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης, όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις.

  Ως ανεξάρτητος εκτιμητής μπορεί να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, ή λογιστές φοροτεχνικοί ή δικηγόροι.

 4. Μετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» και λαμβάνοντας την έγκριση της, εντός 3 ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

 5. Η οριστικοποίηση χορήγησης – ένταξης στη ρύθμιση γίνεται μετά την πάροδο του εξαμήνου από την ένταξη σε αυτήν. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απώλεια της ρύθμισης και μετά την πάροδο εξαμήνου αν διαπιστωθεί μη έγκαιρη προσκόμιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόμιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

 6. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που ζητηθούν ή αν η ρύθμιση γίνει για 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθμισης υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

 

Γ. Για χρέη από 300.000,01 ευρώ και άνω

 1. Κατάθεση «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013». Η «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» κατατίθεται έως και την 17/7/2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από 18/7/2013 και μετά υποχρεωτικά μέσω internet.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» (η οποία είναι διαφορετική για Φυσικά πρόσωπα και διαφορετική για Νομικά πρόσωπα). Η «Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986» συνυποβάλλεται της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013».

 3. Υποβολή «Βεβαίωσης – Μελέτης» από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η «Βεβαίωση – Μελέτη» πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσμα της μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης, όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις. Πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, καθώς και τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή σε άλλους διακανονισμούς με το Δημόσιο ή με τρίτους φορείς. Αν ο οφειλέτης είναι Νομικό πρόσωπο, επιπλέον των ως άνω πιστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση των προσώπων που ευθύνονται για χρέη του Νομικού προσώπου μαζί με αυτό. Σε περίπτωση που η «Βεβαίωση – Μελέτη» συνταχθεί από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, εκτός αν ζητηθούν εκ των υστέρων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Ως ανεξάρτητος εκτιμητής μπορεί να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, ή λογιστές φοροτεχνικοί ή δικηγόροι.

 4. Πέρα των ως άνω απαιτείται η παροχή επαρκών εγγυήσεων ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με έγγραφη υποθήκη επί ακινήτου ελευθέρων βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης από τις Φορολογικές ή Τελωνειακές Αρχές.

 5. Μετά την κατάθεση της «Αίτησης Ρύθμισης Ν. 4152/2013» και λαμβάνοντας την έγκριση της, εντός 3 ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

 6. Η οριστικοποίηση χορήγησης – ένταξης στη ρύθμιση γίνεται μετά την πάροδο του εξαμήνου από την ένταξη σε αυτήν. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απώλεια της ρύθμισης και μετά την πάροδο εξαμήνου αν διαπιστωθεί μη έγκαιρη προσκόμιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόμιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

 7. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που ζητηθούν ή αν η ρύθμιση γίνει για 48 έως 100 δόσεις και το ποσό της ρύθμισης υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2